Salgs- og leveringsbetingelser, version I af november 2020

1. Generelt

Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for ZENITECH.dk, Kokholm 3 B, 6000 Kolding (herefter ”Sælger”) leverancer til køber.
Købers generelle indkøbsbetingelser, uanset om disse er en bestanddel af Købers købs- og salgsdokumenter, herunder accept, kommer ikke i betragtning. Dette gælder uanset, hvornår disse måtte fremkomme.
Ved leverancer, hvor Sælger tillige har påtaget sig montering af det leverede, gælder i det omfang det ikke i tilbud, ordrebe-kræftelse eller nærværende vilkår er helt eller delvist fraveget, Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed, AB 92. Dog ikke bestemmelserne i §§ 6, 37-39 og hele Kap. J.
Ved opgaver hvor ZENITECH.dk påtager sig montering som en del af kontrakten, kræver ZENITECH.dk, at der er tegnet all-risk forsikring for arbejdet og at ZENITECH.dk er medtaget som sikret på en sådan forsikring. Kunden/bygherre tegner og afholder omkostning til en sådan forsikring.

2. Tilbud

Sælgers skriftlige tilbud, der ikke angiver en acceptfrist, bortfalder, hvis overensstemmende accept ikke er kommet frem til Sælger inden 30 dage fra tilbuddets datering. Mundtlige tilbud skal accepteres straks. Sælgers tilbud afgives med forbehold for mellemsalg.

3. Ordreprocedure

Bindende købsaftale foreligger, når Sælger pr. e-mail har bekræftet kundens bestilling, og denne er nået frem til Købers e-mail server. Ordrebekræftelsen indeholder ordrenummer, Købers navn og adresse, betalingsmåde, leveringsadresse samt en oversigt over de bestilte varer.

4. Priser

Alle priser angives i danske kroner ekskl. moms, fragt, told, skatter og andre afgifter. Såfremt priserne for den tilbudte eller aftalte leverance ændres, som følge af ændringer i indkøbspriser, råvarepriser, valutakurser, fragt, told, skatter, afgifter o.l., er Sælger berettiget til at ændre de overfor Køber tilbudte og/eller aftalte priser.
Omfattes leverancen af en af Sælger benyttet prisliste, fastsættes prisen for leverancen på grundlag af den prisliste, som er gældende på leveringstidspunktet.

5. Ekspeditionsgebyr

For ordrer under DKK 1.000,- forbeholdes der ret til at beregne et ekspeditionsgebyr på DKK 100,- ud over fragtbeløbet.

6. Faktura

Faktura sendes som pdf-fil til mailadresse oplyst af kunden. Der fremsendes ikke yderligere faktura. Ved oplysning af EAN-nr. tilbydes elektronisk fakturering via NemHandel.
Ønskes papirfaktura fremsendt, skal dette oplyses inden fakturering og der vil blive faktureret et gebyr til porto m.m. på DKK 100,-.

7. Betaling

Betaling skal ske senest 14 dage netto fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes morarente på 2 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen at regne. Betaling ved modregning kan ikke finde sted, hvis modkravet er omtvistet. Manglende overholdelse af Sælgers betalingsvilkår anses som væsentlig misligholdelse, der berettiger Sælger til at standse yderligere leverancer samt til at kræve ethvert tilgodehavende, forfaldent som uforfaldent, indbetalt straks. For hver udsendt rykkerskrivelse opkræves et rykkergebyr på kr. 100,- inkl. moms.

8. Produktinformation og -ændringer

Oplysninger i produktinformation er baseret på så præcise oplysninger som muligt fra ZENITECH.dk’s leverandører og er ikke bindende for Sælger. Sælger forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i alle produktspecifikationer, hvis dette kan ske uden væsentlig ulempe for Køber. Tegninger, specifikationer og lignende, som er udleveret af Sælger før eller efter aftalens indgåelse, forbliver Sælgers ejendom og må ikke videregives uden Sælgers skriftlige samtykke.

9. Returvarer

Varer modtages kun retur DAP/DDP Sælgers lager og såfremt dette skriftligt er aftalt mellem parterne. Det er under alle omstændigheder en betingelse for kreditering af returnerede varer, at disse er kurante, i ubeskadiget stand og i original ubrudt emballage. Vi forbeholder os ret til at beregne et retur-håndteringsgebyr på 10% - dog min. kr. 200,00. Skaffevarer tages normalt ikke retur.

10. Levering og forsendelse

Alle køb sker ab Sælgers lager Kolding. Levering sker fortrinsvis med GLS og DSV, de faktisk afholdte fragtomkostninger videre-faktureres. Alle forsendelser, der foretages af Sælger selv, er betinget af, at aflæsningsstedet er tilgængeligt ad farbar vej. Køber er ansvarlig for omgående aflæsning, og eventuel ventetid sker for købers regning.

11. Leveringstid

Leveringstiden er fastsat af Sælger efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der forelå ved tilbuddets fremsættelse og/eller aftalens indgåelse. Med mindre andet skriftligt er aftalt, betragtes en udskydelse af leveringstiden med 14 arbejdsdage i enhver henseende som rettidig levering, således at Køber ikke af denne årsag kan udøve nogle beføjelser overfor Sælger. Sælger skal uden ugrundet ophold meddele Køber om ændringer i leveringstiden.
Forsinkelse fra Sælgers side giver ikke Køber ret til dagbøder eller erstatning.

12. Mangler og reklamation

Ved levering skal Køber straks, og senest inden 8 fra varens modtagelse, foretage en sådan undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver. Hvis Køber vil påberåbe sig en mangel, skal Køber straks efter mangler er eller burde være opdaget give Sælger meddelelse herom med angivelse af, hvori manglen består. Såfremt køber har eller burde have opdaget manglen, og Køber ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende.
Efter sælgers valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet, omleveret, eller købesummen for det solgte vil blive krediteret Køber.
Har Køber ikke inden 6 måneder efter leveringsdatoen påbe-råbt sig en mangel overfor Sælger, kan Køber ikke senere gøre den gældende.
Forandring af eller indgreb i det solgte uden Sælgers samtykke fratager Sælger for ethvert ansvar og enhver forpligtelse.
Der ydes ikke nogen form for garanti på købte varer eller leverede ydelser.

13. Ejendomsforbehold

Sælger forbeholder sig med de begrænsninger, der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen og de med salgsgenstandens levering, forsendelse og forsikring påløbne omkostninger, som afholdes af Sælger på Køberens vegne, er betalt af Køber, eller der er stillet den aftalte sikkerhed, og indtil dette er sket, er køber ikke berettiget til at videresælge salgsgenstanden eller i øvrigt råde over varen på en måde, som strider mod Sælgers ejendomsforbehold.
Ved omdannelse eller bearbejdning af salgsgenstanden, uden at denne dog mister sit særpræg eller identitet, opretholdes ejendomsforbeholdet, således at det omfatter den omdannede eller bearbejdede genstand for den værdi, salgsgenstanden repræsenterede uden omdannelse eller bearbejdning.
Når Køber har betalt eller stillet aftalt sikkerhed for alle skyldige beløb, og ejendomsretten til salgsgenstanden er overgået til Køber, skal Sælger efter påkrav fra Køber bekræfte dette.

14. Ansvarsbegrænsning

For krav, som vedrører Sælgers opfyldelse eller manglende opfyldelse af sine forpligtelser, er Køber berettiget til erstatning for direkte tab med følgende begrænsninger:
Sælgers erstatningsansvar er begrænset til direkte skader/tab, og er – uanset årsag og uanset kravets art – begrænset til det mindste af følgende to beløb: Kr. 100.000,- eller det beløb, der er faktureret for den ydelse, der forårsagede skaden/tabet eller er årsag til eller direkte forbundet med erstatningskravet.
Sælger er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig overfor Køber for tabt fortjeneste, tabte besparelser, driftstab eller andre indirekte tab eller følgeskader, der skyldes anvendelse af det solgte eller manglende mulighed for at anvende dette, uanset om Sælger er blevet informeret om sådanne kravs mulighed.

15. Force Majeure

Sælger er ikke erstatningsansvarlig over for køber for tab, der hidrører fra omstændigheder af usædvanlig art og som hindrer, besværliggør eller fordyrer aftalens opfyldelse, såfremt disse indtræder efter tilbuddets fremsættelse og ligger uden for Sælgers kontrol, herunder: Arbejdskonflikter (strejker og lockouts), ildsvåde, krig, oprør, indre uroligheder, vejrlig og naturkatastrofer, valutarestriktioner, offentlig beslaglæggelse, import- eller eksportforbud, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, herunder energiforsyning, væsentlige pris- og/eller afgiftsforhøjelser, valutaudsving, produktions- og leveringsvanskeligheder, der skyldes forhold, der ikke kan bebrejdes Sælger samt indtrædelse af force majeure og/eller hard ship hos relevante underleverandører.

16. Produktansvar

For produktansvar hæfter Sælger og/eller er Sælger ansvarlig i overensstemmelse med dansk rets bestemmelser om produktansvar. Køber skal straks underrette Sælger, hvis tredjemand gør produktansvar gældende overfor Køber. I det omfang intet andet følger af ufravigelige regler, er Sælger ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab.

17. Tvister, lovvalg og værneting

Tvister mellem parterne, der ikke kan afgøres i mindelighed, skal afgøres ved Byretten i Kolding under anvendelse af dansk ret. Dansk international privatret, der henviser til fremmed ret, samt Den Internationale Købelov (CISG) finder dog ikke anvendelse.
Nyhedsbrev Tilmelding