Gulvbelægning

Generelt

Der findes i DS/EN 61340-5-1 to steder med specifikke grænseværdier vedrørende gulvbelægning.

I ”Table 3 – Flooring”, hvor der henvises til målemetode i standarden DS/EN61340-4-1, og stilles krav om en maksimal modstand til jordingspunkt, Rg < 1 x 109 Ω (1 GΩ)  Dette er det absolutte minimumskrav til en ESD-gulvbelægning

Anvendes gulvbelægningen som en del af personjordingen i EPA, stilles yderligere krav, der fremgår af ”Table 2, Person/footwear/flooring system” - altså den samlede kombination af en person, dennes fodtøj, og så selve gulvet. Målestandarden hedder nu DS/EN 61340-4-5, og selvom vi nu putter to elementer mere ind, er grænseværdien stadig Rg < 1,0 x 109Ω – nu blot med en decimal, samt en henvisning til også at bemærke note d og f. Noterne her er yderst vigtige!

Note ”d” oplyser at der jævnligt skal foretages en måling af kropsspænding, på personer der færdes på gulvet. Denne måling afslører hvordan personernes gang, deres sko, og gulvet opfører sig elektrisk set. Grænseværdien er 100V målt som gennemsnit af henholdsvis de 5 højeste og laveste peaks.

Note ”f” oplyser at grænseværdien på 1,0 x 109Ω er den absolut højest tilladte værdi, og at udfaldet af den indledende (qualification) kropsspændingsmåling skal bruges til at fastsætte en (lavere) øvre grænse for modstand til jord, Rg.

De to krav i noterne er nye i seneste revision af standarden (2016), og erstatter reelt den tidligere grænseværdi på kun 3,5 x 107Ω (35MΩ)

Målemetoder

Målemetoder

Modstand til jord måles med et højohmmeter, indstillet til målespænding 100V (DC) og der anvendes en 63mm/2,25kg måleprobe. Der måles mellem installations jord (ESD-Jord) og gulvoverfladen. Hvis placering af forbindelserne under gulvet (typisk kobberbånd) er kendte, måles både direkte over forbindelsen og i en afstand af 1,0m fra denne.

Antallet af målinger skal være stort nok til at danne et repræsentativt billede af gulvets modstand, men dog altid minimum 6.

Vi anbefaler altid at lave en tegning af den enkelte gulvflade, med de anvendte målepunkter indtegnet og nummereret. På denne måde kan der laves sammenlignelige målinger over tid, så det er nemmere at holde øje med udviklingen.  Som supplement eller alternativ til tegningen kan målepunkterne markeres direkte på gulvet. 

Ved valg af målepunkter kan det være nyttigt at tage hensyn til gulvets opbygning, f.eks. at få en måling på hvert individuelt stykke af et vinylgulv, og samtidig vælge steder med både højt og lavt/intet slid på gulvfladen, f.eks. et gangareal og en placering tæt på væggen.

Punkt til punkt målinger anvendes officielt kun i forbindelse med kvalifikation/laboratorietest af gulvbelægning men kan være nyttig i forbindelse med fejlsøgning. Punkt til punkt måling udføres med to ens prober som den der er beskrevet ovenfor.

Person/sko/gulv modstand (systemmodstand) måles med et højohmmeter. ligesom ved måling af gulvet alene måles med 100V målespænding imellem installationsjord (ESD jord) og en probe som personen holder i hånden.  Hvis målingen udføres med et måleinstrument der er beregnet til at udføre målingen,  er der ingen fare forbundet med målingen, selvom spændingen er væsentligt over den spænding der normalt betegnes som den sikre grænse for berøring.

Person/sko/gulv målingen kan ikke sammenlignes direkte med den måling der sædvanligvis udføres som daglig kontrol af sko, idet denne måling udføres stående på en rustfri stålplade, og denne giver en anden overgangsmodstand til skoen end f.eks. et vinylgulv gør.  

Gulvmåtter kontrolmåles generelt som var det et helt gulv. Ligger måtten alene, med en jordledning forbundet, laves et repræsentativt antal målinger jvf. ovenstående. Ligger måtten løst ovenpå et ESD-gulv, i form af f.eks. en aflastningsmåtte, kontrolmåles den som en naturlig del af gulvfladen. Kontrol af systemmodstand bør naturligvis også udføres på sådanne måtter der indgår i et EPA.
Kropsspænding – ”Walking test” udføres med et voltmeter der er specielt udviklet til opgaven. Der findes forskellige modeller, men fælles for dem alle er at de har meget høj indgangsmodstand (1014Ω) og meget lille indgangskapacitet (få pF) der samlet betyder at den spænding der er på kroppen, bliver der og ikke aflades gennem instrumentet.

Der måles mellem person og jord, imens personen går på gulvet. De simpleste instrumenter viser på displayet en peak værdi, hvorimod de mere avancerede kan gemme en kurve på PC, for efterfølgende behandling og dokumentation. 

Fejlkilder

Er en eller flere grænseværdier overskredet, er den typiske fejl for nye gulve enten forkert materialevalg, eller forkert udførelse af gulvlægningen eller tilslutning af jordingspunkt. Forkert materialevalg kan umiddelbart lyde fuldstændig fjollet, men vi oplever det desværre alt for ofte, med store omkostninger til følge.

For gulve der tidligere har fungeret, er kilden til fejl hyppigst forkert overfladebehandling eller forkert/manglende rengøring. 
Luftfugtigheden har også betydning, men selv en ekstrem lav luftfugtighed bør ikke give problemer på et korrekt vedligeholdt kvalitetsgulv.

Står du med et aktuelt problem med dit ESD-gulv, er vi naturligvis altid til rådighed for hjælp til kontrolmåling samt vejledning i, hvordan der kan rettes op på problemet.
Nyhedsbrev Tilmelding